Radosne serce

Projekt 14 nowych promyczków

Stowarzyszenie Radosne Serce bierze udział w projekcie „Czternaście nowych promyczków” realizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020, w ramach 8. Osi Priorytetowej Rynek pracy, Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/ lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ B tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Stowarzyszenie Radosne Serce jest podmiotem realizującym projekt pn: „Czternaście nowych promyczków” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Os priorytetowa: 8 Rynek Pracy, Działanie: 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym, Typ A wsparcie dla tworzenia i/ lub funkcjonowania podmiotów opieki nad dzieckiem do lat 3, w tym żłobków (m.in. przyzakładowych) i klubów dziecięcych oraz działania na rzecz zwiększania liczby miejsc w istniejących instytucjach i Typ B tworzenie warunków dla rozwoju opieki nad dziećmi do lat 3 przez dziennego opiekuna współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Rozpoczęcie Projektu: 01.01.2022

Zakończenie Projektu: 30.06.2023

Wkład Unii Europejskiej 85%

Całkowita wartość projektu: 519 450,40 zł

Kwota dofinansowania: 441 532,84 zł

 

Celem głównym projektu jest: upowszechnienie opieki nad dziećmi do lat 3, aby umożliwić powrót na rynek pracy, utrzymanie zatrudnienia lub znalezienie pracy 14 osobom sprawującym opiekę nad dziećmi do lat 3, zamieszkującym lub pracującym na obszarze gmin: miejskiej i wiejskiej Sułkowice poprzez następujące działania:

1. Utworzenie 14 trwałych m. opieki nad dziećmi do lat 3, w tym 2 dla dzieci z niepełnosprawnościami;

2. Zapewnienie przez 16 m-cy bieżącego funkcjonowania nowo utworzonych miejsc opieki;

 

Zaplanowane wsparcie będzie odpowiedzią na zapotrzebowanie zidentyfikowane podczas diagnozy w RPO WM na terenie objętym wsparciem oraz diagnozy przeprowadzonej przez WN w w/w obszarze tematycznym. Realizacja proj. umożliwi osiągnięcie celu tematycznego 8: Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników, priorytetu inwestycyjnego: Równość mężczyzn i kobiet we wszystkich dziedzinach, w tym dostęp do zatrudnienia, rozwój kariery, godzenie życia zawodowego i prywatnego oraz promowanie równości wynagrodzeń za taką samą prace, celu szczegółowego Działania 8.5 Wsparcie na rzecz łączenia życia zawodowego z prywatnym: Zwiększenie poziomu zatrudnienia osób, które pełnią funkcje opiekuńcze nad dziećmi.

 

Placówka Niepublicznego Żłobka Radosne Serce w Sułkowicach dostosowana jest do przyjęcia rodzica/ opiekuna prawnego z niepełnosprawnościami. Część biura projektu mieści się na parterze budynku, aby osoba z niepełnosprawnością w dogodny dla niej sposób mogła załatwić sprawę związana z udziałem w projekcie i nie tylko. Placówka zapewnia  również pętle indukcyjną dla słabosłyszących.
Do dyspozycji mamy też WC  dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową. Dyrekcja oraz personel, każdej osobie zapewnia wsparcie niezależnie od jego statusu społecznego niestosując dyskryminacji związanej z płcią, niepełnosprawnością oraz innymi problemami.

Radosne serce
zaprasza!

605 173 280

kontakt@radosneserce.pl

Skip to content